Twój plan zajęć z listą obecności"; //echo$_SESSION['album']; echo""; $sql="SELECT * FROM (SELECT imie,nazwisko,student.album,idzajecia,zajecia.idgrupy AS idgrupy,dzien,temat FROM student, grupa, zajecia WHERE zajecia.idgrupy=student.idgrupy AND student.idgrupy=grupa.id AND student.idgrupy=$idgrupy AND student.album=$album) AS st LEFT JOIN obecnosc ON idzajecia=obecnosc.zajecia AND st.idgrupy=obecnosc.idgrupy AND st.album=obecnosc.album ORDER BY idzajecia"; //echo$sql; $q4=mysql_query($sql); while($r4=mysql_fetch_array($q4)){ echo""; } echo"
nrdatatematobecność
".$r4["idzajecia"]."".date("Y-m-d",$r4["dzien"])."".$r4["temat"].""; if(strpos($r4["status"],"LOG.")===false)echo $r4["status"]; echo"
"; $sql="SELECT * FROM zadania WHERE idgrupy='$idgrupy' AND zajety='$album'"; $q5=mysql_query($sql); if(mysql_num_rows($q5)==0){ if(($_POST['wykonaj']=='')||($_POST['wykonaj']=='zwolnij')){ $sql="SELECT * FROM zadania WHERE idgrupy='$idgrupy' AND zajety IS NULL"; /* $q6=mysql_query($sql); echo"

Wybierz temat zadania:

";//$idgrupy"; */ $sql="SELECT zadania.id AS id,temat,opis,imie,nazwisko,zajety FROM zadania LEFT JOIN student ON zajety=album AND zadania.idgrupy=student.idgrupy WHERE zadania.idgrupy='$idgrupy' "; $q5=mysql_query($sql); echo"

Aktualnie wolne tematy:

"; echo""; echo""; $j=1; while($r=mysql_fetch_array($q5)) if(is_numeric($r['zajety'])){ /* $id=$r['id']; $i=$r['imie']; $n=$r['nazwisko']; $t=$r['temat']; $opis=$r['opis']; echo""; $j++; */ }else{ $id=$r['id']; //echo"id=$id"; $t=$r['temat']; $opis=$r['opis']; echo""; $j++; } echo"
tematopisakcja
$j$t$opis$i $n
$t$opis
"; } if($_POST['wykonaj']=='pokaz'){ $sql="SELECT * FROM zadania WHERE idgrupy='$idgrupy' AND id=".$_POST['zadanie']; echo$sql; $q6=mysql_query($sql); $r=mysql_fetch_array($q6); $t=$r['temat']; $opis=$r['opis']; echo"

Czy chcesz ten temat zadania?:

$t

$opis

"; } }else{ $r=mysql_fetch_array($q5); $id=$r['id']; $t=$r['temat']; $opis=$r['opis']; echo"

Wybrałeś temat:

$t
$opis
"; echo"
"; } }else{ breadcrump(1,"Obecności"); $sql="SELECT grupa.id AS id,tryb,kierunek,przedmiot,grupa,polowka,opis,zespoly,count(album) AS ilosc FROM grupa LEFT JOIN student ON grupa.id=idgrupy GROUP BY grupa.id ORDER BY kierunek,przedmiot,grupa,polowka"; //echo($sql); echo"

Listy obecności w grupach zajęciowych i indywidualnie

"; echo""; $sql="SELECT tryb,kierunek,grupa,polowka,przedmiot,count(student.album) AS s,grupa.id AS i FROM grupa,student WHERE grupa.id=student.idgrupy GROUP BY i HAVING s>0 ORDER BY i"; $q=mysql_query($sql); $grupy=array(); while($r=mysql_fetch_array($q)){ if(strpos($r['przedmiot'],"dyplomant")===false){ echo""; $grupy[]=$r['i']; } } echo""; foreach($grupy AS $g) echo""; //print_r($grupy); //echo""; $sql="SELECT imie,nazwisko,student.album AS a,grupa.id AS idgrupy FROM student, grupa WHERE student.idgrupy=grupa.id ORDER BY nazwisko,idgrupy"; //echo$sql; $q4=mysql_query($sql); $laststudent=0; $position=-1; while($r4=mysql_fetch_array($q4)){ $lastposition=$position+1; if($laststudent!=$r4['a']){ echo""; $lastposition=0; } $position=array_search($r4['idgrupy'],$grupy); for($i=$lastposition;$i<$position;$i++) echo""; echo""; $laststudent=$r4['a']; } echo"
imięnazwiskoalbum".substr($r['tryb'],0,1).$r['kierunek'].$r['grupa'].$r['polowka'].$r['przedmiot']."
cała grupa
".$r4["imie"]. "".$r4["nazwisko"]."".$r4["a"]."
"; } } include"dol.php";